مقالات
اخضری، علی؛ کجباف، علی اکبر
پژوهش های تاریخی » بهار 1392 - شماره 17
صفویه با ایجاد حکومت مرکزی بسیار نیرومندی موفق به تغییرات زیادی در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و همین تغییرات، پایه و اساسی شد که بر مبنای آن، صفویه قدرت خود را استقرار و استمرار بخشد. اگر چه در این دوره پیشرفت‌های چشمگیری شاهدیم، ولیکن عواملی که تقریبا پیشینه‌ای تاریخی بر حاکمیت‌های ایرانی داشته، در این دوره نیز موجب شد که اقتصاد، شکوفایی و رونق خود را بیشتر از اتفاق موجود نمودار و استمرار نبخشد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۹
احمد یاشار اجاق؛ مترجم: شهاب، ولی
تاریخ اسلام » پاییز 1385 - شماره 27
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۱
فردیار، مهرداد؛ جدی، محمدجواد
پژوهشهای علوم تاریخی » پاییز و زمستان 1394- شماره 12
برای پژوهشگران حوزه تاریخ،دسترسی به اسناد جدید و یا چگونگی ارتباط اسناد و مدارک به یکدیگر،کلید حل بسیاری از نقاط تاریک تاریخی است.سکه ها،یکی از مدارک مهم و ارزشمند در شناسایی نکات و ابهامات تاریخی از جمله نام های جغرافیایی و سیر تحول نام آنها،نام پادشاهان و ....هستند »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۶
تحلیلی بر روند تفسیر نویسی فقهی در دوره صفوی
امیری، احمد
صحیفه مبین » تابستان و پاییز 1386 - شماره 40
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۰
محمد شورمیج
تاریخ نگری و تاریخ نگاری، سال بیست و چهارم، شماره 14، پاییز و زمستان 1393
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۶
کجباف، علی اکبر؛ دهقان نژاد، مرتضی
پژوهش های تاریخی » پاییز 1390 - شماره 11
این نوشتار به‌روش تاریخی و با تأکید بر نگاه جامعه‌شناسانه به تاریخ، در چارچوب نظری دو گفتمان هویت ایرانی و روابط نخبگان با حوزۀ قدرت سیاسی، تلاش می‌کند به تبیین و مقایسۀ جایگاه و کارکرد دولت‌مردان و نخبگان سیاسی و ایلی عشیره‌ای کرد در دو دورۀ صفویه و قاجار بپردازد. »ادامه
+ دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۳
نزهت احمدی
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 23، زمستان 1393
بدیهی است در مطالعات و پژوهش های تاریخ معماری و شهرسازی نمی توان از تاریخ اجتماعی و تاثیر آن بر کالبد شهری غافل ماند. اما متاسفانه تاریخ اجتماعی از جمله موارد مغفول مانده در تاریخ ماست که به دلیل ضعف منابع چندان اطلاعات دقیقی در این زمینه در دست نیست. »ادامه
+ دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۳
علی آقانوری، محسن فتاحی اردکانی
فصلنامه شیعه پژوهی، شماره 1، زمستان 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰
فرامرز حاج منوچهری
دو فصلنامه صحیفه مبین، شماره 53، بهار و تابستان1392
شیخ بهایی (د 1031ق) میراث بَرِ چند سده فرود و فراز اندیشه کلامی، فقهی و حدیثی امامیه است؛ یعنی از سده 4ق به طور عام و از سده 8ق به طور خاص. او در زمانی می زیست که اختلاف اَخباریان و اصولیان به اوج رسیده، و دودستگی مفرط اصولیان و اخباریان متقدم و راه یابی برخی رویکردها و تحلیلهای روایی عالمان عامی مذهب در محافل شیعی، موجد تشتت رویکردها به روایات و پدید آمدن منابع روایی جدیدی گشته بود. »ادامه
+ دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۶
ثواقب، جهانبخش
پژوهش های تاریخی » پاییز 1389 - شماره 7
قتل امام‌قلی خان، حاکم توانمند فارس و از رجال سرشناس عصر صفویه، در سال 1042 ه‍.ق به دست شاه صفی (1038-1052 هـ ق) و برافتادن خاندان الله‌وردی خان از حوادث مهم زمامداری این پادشاه محسوب می‌شود که از زوایای گوناگون ـ از ضرورتی ناگزیر در راستای تمرکز قدرت، تا اقدامی نابخردانه و دهشتناک ـ ارزیابی شده است. »ادامه
+ دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷