مقالات
سعدآبادی، پریسا؛ جعفری، علی اکبر؛ شهیدانی، شهاب
تاریخنامه خوارزمی » پاییز 1395 - شماره 13
خوشنویسی به عنوان یکی از هنرهای اسلامی- ایرانی در دوره صفویه هم‌زمان با رشد و اعتلای دیگر هنرها به شکوفایی رسید. یکی از شیوه‌های پرداختن به هنر خوشنویسی در عصر صفوی بازنگری در مورد مکاتب و خطوط مختلف خوشنویسی در این دوره است. سبک‌ها و مکاتب هنری شاخصی در شهرهای مختلف ایران تحت حکومت صفوی شکل گرفته‌اند، که در مجموع می‌توان هنر خوشنویسی این دوره را، در پنج مکتب مورد تحلیل و بررسی قرار داد. »ادامه
+ یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۴
حسینی، سید حمید
سخن تاریخ » تابستان 1389 -9
شاه اسماعیل صفوی در سال 709 قمری سلسله صفوی را به طور رسمی‌ بنیان گذار او رقابت شدید سیاسی-اجتماعی بین ایران و عثمانی ایجاد کرد و طی حاکمیت 822 ساله صفویان،تنش‌های متعددی میان آنان‌ رخ داد. »ادامه
+ یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰
ذوالشرفین کرمانی، محمد ابراهیم؛ علی منش، ولی؛ خلیلی، احمد
آینه میراث » پاییز و زمستان 1388 - شماره 45
تنباکوئیه رساله‌ای ادبی،بدیع و نغز است که در دورهء صفویه نوشته شده است.این‌ رساله علاوه بر داشتن ارزش ادبی،ارزش تاریخی نیز دارد، »ادامه
+ یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۶
حسینی، حمید
سخن تاریخ » دی 1389 - شماره 11
با تأسیس سلسله صفوی در سال 907 قمری،عثمانی‌ها آن را به عنوان‌ رقیبی تلقی کردند که موجودیت آنان را تهدید می‌کرد و بیش از دو سده‌ حاکمیت صفویه،بین آنها کشمکش دامنه‌داری ایجاد کرد که پی‌آمدهای‌ ناگواری را برای دنیای اسلام به بار آورد. »ادامه
+ شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۴
اخضری، علی؛ کجباف، علی اکبر
پژوهش های تاریخی » بهار 1392 - شماره 17
صفویه با ایجاد حکومت مرکزی بسیار نیرومندی موفق به تغییرات زیادی در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و همین تغییرات، پایه و اساسی شد که بر مبنای آن، صفویه قدرت خود را استقرار و استمرار بخشد. اگر چه در این دوره پیشرفت‌های چشمگیری شاهدیم، ولیکن عواملی که تقریبا پیشینه‌ای تاریخی بر حاکمیت‌های ایرانی داشته، در این دوره نیز موجب شد که اقتصاد، شکوفایی و رونق خود را بیشتر از اتفاق موجود نمودار و استمرار نبخشد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۹
احمد یاشار اجاق؛ مترجم: شهاب، ولی
تاریخ اسلام » پاییز 1385 - شماره 27
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۱
فردیار، مهرداد؛ جدی، محمدجواد
پژوهشهای علوم تاریخی » پاییز و زمستان 1394- شماره 12
برای پژوهشگران حوزه تاریخ،دسترسی به اسناد جدید و یا چگونگی ارتباط اسناد و مدارک به یکدیگر،کلید حل بسیاری از نقاط تاریک تاریخی است.سکه ها،یکی از مدارک مهم و ارزشمند در شناسایی نکات و ابهامات تاریخی از جمله نام های جغرافیایی و سیر تحول نام آنها،نام پادشاهان و ....هستند »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۶
تحلیلی بر روند تفسیر نویسی فقهی در دوره صفوی
امیری، احمد
صحیفه مبین » تابستان و پاییز 1386 - شماره 40
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۰
محمد شورمیج
تاریخ نگری و تاریخ نگاری، سال بیست و چهارم، شماره 14، پاییز و زمستان 1393
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۶
کجباف، علی اکبر؛ دهقان نژاد، مرتضی
پژوهش های تاریخی » پاییز 1390 - شماره 11
این نوشتار به‌روش تاریخی و با تأکید بر نگاه جامعه‌شناسانه به تاریخ، در چارچوب نظری دو گفتمان هویت ایرانی و روابط نخبگان با حوزۀ قدرت سیاسی، تلاش می‌کند به تبیین و مقایسۀ جایگاه و کارکرد دولت‌مردان و نخبگان سیاسی و ایلی عشیره‌ای کرد در دو دورۀ صفویه و قاجار بپردازد. »ادامه
+ دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۳