کارکرد موقوفات در گسترش مراسم مذهبی دوره صفوی
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
روش تدوین مقاله حاضر تحت عنوان«کارکرد موقوفات در گسترش مراسم مذهبی در دوره صفوی‌ براساس روش اسنادی و کتابخانه‌ای است که با محور قرار دادن اسناد وقفنامه‌های برجای‌مانده از دوره صفویه در سه شهر اصفهان،کرمان و مشهد،درصدد برآمده تا کارکرد و نقش موقوفات را در گسترش مراسم مذهبی در جامعهء آن دوره تبیین نماید. در این مقاله مواردی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم بر مراسم مذهبی وقف شده به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده که واقفان چه مواردی را مد نظر داشته و این موارد به‌ نوبهء خود چگونه باعث اشاعهء مذهب خاص شیعیان شده است
. noormags.ir
+ دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: