اعضای علمی قطب مطالعات صفویه

دکتر اصغر منتظرالقائم

مسئولیت: مدیر قطب
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر سید اصغر محمودآبادی

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش برنامه‌ریزی درسی قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر مرتضی نورائی

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش خارجی (روابط بین الملل) قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر محمد علی چلونگر

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش سیاسی قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر لقمان دهقان نیری

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش مناسبات خارجی قطب صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر مرتضی دهقان‌نژاد

مسئولیت: عضو علمی قطب صفویه‌شناسی
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر علی اکبر کجباف

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش فرهنگی و مذهبی قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر فریدون اللهیاری

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش اجتماعی قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر حسین میرجعفری

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر جهانبخش ثواقب

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه لرستان