دکتر علی اکبر کجباف

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش فرهنگی و مذهبی قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
اطلاعات تماس
ایمیل: aliakbarkajbaf@yahoo.co.uk
مطالب