انتشارات قطب علمی مطالعات صفویه
فتوحات همایون تألیف نظام الدین علی شیرازی معروف به سیاقی نظام، تاریخ فتح خراسان از اشغال ازبکان را در زمان شاه عباس می‌نویسد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۸
انتشار کتاب دو رساله در جغرافیای تاریخی
کتاب دو رساله در جغرافیای تاریخی با تصحیح مهدی راونجی از سوی قطب مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفوی دانشگاه اصفهان منتشر شد... »ادامه
+ سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۰
انتشارات قطب علمی، رساله آتشک
رساله آتشک، تالیف عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی به کوشش دکتر مسعود کثیری، زهرا حسین هاشمی و فاطمه علیان تصحیح ومنتشر شد... »ادامه
+ چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۹