دکتر محمد علی چلونگر

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش سیاسی قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
اطلاعات تماس
ایمیل: m.chelongar@yahoo.com
مطالب