دکتر لقمان دهقان نیری

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش مناسبات خارجی قطب صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
اطلاعات تماس
ایمیل: dehghannayeri
مطالب