مقالات
اسدپور، حمید؛ بیاتی، هادی؛ سنگ سفیدی، مهدی؛
تاریخ روابط خارجی » پاییز 1393 - شماره 60
ﺷﻮرﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1033ق. در اواﺧﺮ زﻣﺎﻣﺪاری ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول در اﯾﺎﻟﺖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣﻮراوی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺗﺎ دورة ﺷﺎه ﺻﻔﯽ در 1044ق. ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ، در ﺷﻤﺎر ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد.  »ادامه
+ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۹
کریمی، علیرضا؛
تاریخ روابط خارجی » پاییز 1393 - شماره 60
 »ادامه
+ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۶
قائدان، اصغر؛
تاریخ روابط خارجی » پاییز 1392 - شماره 56
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۳
قصابی گزکوه، جلیل؛
تاریخ پژوهی » زمستان 1391 - شماره 53
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۰
ابوالقاسمی، علی؛
رهیافت تاریخی » بهار 1396 - شماره 18
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰
ملک زاده، الهام؛ شیرین زبان آذر، الهام؛
تاریخ پژوهی » بهار 1391 - شماره 50
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۶
افروغ، محمد؛ صفری، رضا؛
تاریخ پژوهی » بهار 1391 - شماره 50
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۲
غفرانی، علی؛ جمیل زاده، ذلفا؛
تاریخ پژوهی » زمستان 1393 - شماره 61
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰
معرف: پورشعبانیان، زهرا؛
وقف میراث جاویدان » تابستان 1392 - شماره 82
[بنای حمام صفوی نیلوفر در تاریخ 25 / 12 / 1380 به شماره 5049 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.] »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۰
میرجعفری، حسین
جغرافیا و برنامه ریزی » تابستان 1382 - شماره 12
شیخ جنید و شیخ حیدر چندین بار به گرجستان حمله کردند و جان خود را در این راه از دست دادند.هدف آنان در این حملات بسط اسلام در گرجستان بود.شاه اسماعیل اول از اوایل سلطنت خود به همین کار مبادرت کرد و پس از او شاه طهماسب اول و شاه عباس‌ اول بارها به گرجستان حمله کردند و به قتل و غارت آنجا پرداختند.  »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۶