مدارس اصفهان در دوره صفویه
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
هدف از انجام این پژوهش بررسی سوایق مدارس اصفهان در دوران صفویه است، بنا به شواهد تاریخی و بر اساس اسناد ،وجود مدرسه در تعلیم و تربیت ایرانی و اسلامی از پیش از اسلام و دوره هخامنشیان در ایران سابقه ای طولانی و تا اواخر حکومت ساسانیان استمرار داشته است. دولت صفویه با انتخاب اصفهان و با داشتن انگیزه های قوی ، نهضت مدرسه سازی ایرانیان را احیا کردند. مدارس اصفهان عصر صفویه گذشته از تعداد آنها، همگی به دنبال ترویج مذهب تشیع بودند و برنامه درسی مشترک داشتند. برخی از آنها به شکل شبانه روزی اداره می شدند برخی از مدارس درآمدهای سرشار داشتند که یا از سوی دولت تامین می شد و یا حاصل فروش موقوفات زیاد آنهـا بــود و به این دلیل مدارس از نظر مالی به مدارس دارای موقوفات و مدارس بدون موقفه نیز تقسیم می شد. در این پژوهش به نحوه ایجاد، ارائه دروس، نحوه فعالیت و نحوه تامین مالی پرداخته شده است
. noormags.ir
+ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: