مناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاه طهماسب اول
بی ثباتی در روابط کشورهای ایران و عثمانی سابقه ای طولانی داشته است و عوامل متنـوعی در تـداوم ایـن وضعیت نقش داشته اند. مقاله پیش رو مناسبات شاه طهماسـب صـفوی بـا سـلطان سـلیمان عثمـانی را مـورد بررسی قرار می دهد. سوال بنیادین ایـن پـژوهش ایـن اسـت کـه مناسـبات سـلطان سـلیمان عثمـانی بـا شـاه طهماسب صفوی چگونه بوده است ؟ روش تحقیق این مقاله توصـیفی – تحلیلـی مـیباشـد و در مقـام جمـع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده اسـت . آنچـه از روابـط ایـران و عثمـانی در نگـاه نخسـت برداشت می شود، شرح جنگهای خونین دو همسـایه پرتـوان اسـت کـه هریـک سـعی کردنـد بـا توسـل بـه ایدئولوژی خاص خود طـرف مقابـل را بـه زانـو در آورنـد. هـدف اصـلی ایـن تحقیـق شـناخت علـل بـروز اختلافات و جنگهای بین دو کشور و تاثیر قرارداد صلح آماسیه می باشد. حاصل تحقیق حاکی از این است که روابط عثمانی با صفوی در زمان شاه طهماسب خصمانه بوده و فـرار و پناهندگی شاهزادگان و عمال سیاسی بر تحریک عثمانی به جنگ با ایران کمک کرده اسـت کـه بـا وجـود اختلافات روزافزون دهه های نخست تاسیس حکومت صـفوی، در زمـان شـاه طهماسـب در اثـر موافقتنامـه آماسیه اختلافات مذهبی و سیاسی کاهش یافت و مناسبات به روابط نسبتا دوستانه ای تبدیل شد.
noormags.ir
+ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: