مقالات
احمدی، نزهت؛ زارعیان جهرمی، زهرا
مطالعات تاریخ فرهنگی » بهار 1390- شماره 7
ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻳﻜﻲ از دورهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻳـﺮان‬‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ. »ادامه
+ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۱
بررسی روابط سیاسی والی نشینان اردلان با حکومت صفویه
کجباف، علی اکبر؛ میرجعفری، حسین؛ نوری، فریدون
پژوهش های تاریخی » بهار 1390 - شماره 9
والی نشین اردلان از جمله حکومت های محلی عصر صفوی بود که سابقه تشکیل آن به پس از صفویه باز می گشت. حکام این والی نشین، که بر قسمت هایی از مناطق کرد نشین غرب کشور حکم می راندند، به دلیل جایگاه خاص جغرافیایی خود؛ یعنی، قرار گرفتن در مرز ایران با امپراتوری عثمانی، رقیب متخاصم صفویان، نقش قابل توجهی در مناسبات این دو حکومت داشتند »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۸
صالحی، نصرالله؛
تاریخ روابط خارجی » پاییز 1389 - شماره 44
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۳
ریاحی، محمد حسین؛
وقف میراث جاویدان » پاییز 1389 - شماره 71
وقف از عوامل مهم تقویت تعاون،همبستگی،توسعه و ترویج‌ دانش‌ها،رفع محرومیت‌ها و رسیدن جامعه به تعادل به حساب‌ می‌آید.تأکید فرهنگ اسلامی بر این موضوع،در تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از صدر اسلام تاکنون اثرگذار بوده است. استقرار دولت صفویه با تبعیت از مذهب شیعهء امامیه از سوی‌ صفویان،سلاطین این سلسله را به سمت توسعهء فرهنگ وقف و پیشگامی آنان با همراهی علما و رجال دولتی سوق داد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۹
طالبی، تهماسب؛
فقه و تاریخ تمدن ملل اسلامی » زمستان 1386 - شماره 14
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷
جعفری ولدانی، اصغر؛
مطالعات ملی » پاییز 1387 - شماره 35
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۵
بررسی دلائل و عوامل توسعه نیافتن روابط ایران و فرانسه در دوره صفویه
کجباف، علی اکبر؛ مرسل پور، محسن
تاریخ روابط خارجی » تابستان 1386 - شماره 31
در دورهء صفوی هیچ‌گاه بر اساس منافع مشترک و به گونه‌ای مؤثر گسترش نیافت. فرانسه در اواخر قرن شانزدهم با به قدرت رسیدن خاندان بوربون وارد سیاستهای‌ مستعمراتی شد.فرانسوی‌ها نخست کوشیدند به دریای مدیترانه نفوذ کنند و هنگامی‌ به سوی هند و ایران متمایل شدند که انگلیسی‌ها و هلندی‌ها جای پای محکمی در این‌ دو کشور داشتند. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۲
گودرزی، حسین؛
مطالعات ملی » زمستان 1387 - شماره 36
 »ادامه
+ دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۲
احمدی، نزهت؛
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام » پاییز و زمستان 1386 - شماره 1
روش تدوین مقاله حاضر تحت عنوان«کارکرد موقوفات در گسترش مراسم مذهبی در دوره صفوی‌ براساس روش اسنادی و کتابخانه‌ای است که با محور قرار دادن اسناد وقفنامه‌های برجای‌مانده از دوره صفویه در سه شهر اصفهان،کرمان و مشهد،درصدد برآمده تا کارکرد و نقش موقوفات را در گسترش مراسم مذهبی در جامعهء آن دوره تبیین نماید.  »ادامه
+ دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷
رستمی، عادل
تاریخ اسلام در آینه پژوهش » تابستان 1386 - شماره 14
 »ادامه
+ دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۴