پیشکش و نقش آن در روابط ایران با کمپانی های هند شرقی در دوران صفوی
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻳﻜﻲ از دورهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻳـﺮان‬‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ دوره، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی ﺑـﺮای ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ‬‬‬ ‫دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ، اﻳﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اوﺿﺎع ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﻏـﺮب، ﺑـﻪ ﺷـﺮق‬‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺒﻮد، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری، ﺑـﻪوﻳـﮋه‬‬‬ ‫ﺑﺮای ﻛﻤﭙﺎﻧﻲﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺟﺪﻳﺪاﻟﺘﺄﺳﻴﺲ در ﺷـﺮق، اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ داﺷـﺖ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
noormags.ir
+ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۱
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: