مقالات
سونیا میرزایی
فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 20، تابستان 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۲
حسینعلی یوسف زاده
فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 70، زمستان 1392
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۵
دکتر احسان اشراقی، نصرت خاتون علوی
فصلنامه شیعه شناسی، شماره 47، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۵
قاسم زائری، شمسی فاطمی
فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 95، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۲
حمیده شهیدی
فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 95، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۱
نصرالله پو رمحمدی املشی، بابک زیلاب پور
فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 95، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۴
شعله صالحی
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره 3، پاییز 1393
هدف این بررسی شناخت تاریخچه مصرف تریاک در ایران است که برای تحقق آن از روش تاریخی- تحلیلی استفاده شده است.  »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۲
تقی آزاد ارمکی، علی جنادله
مجله جامعه شناسی ایران، شماره 46، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۹
تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن
کجباف، علی اکبر؛ مومنی، محسن
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام » بهار و تابستان 1391 - شماره 10
 »ادامه
+ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۲
متولی حقیقی، یوسف
فقه و تاریخ تمدن ملل اسلامی » بهار 1389 - شماره 23
کردها گروهی از اقوام آریایی هستند که هم‌زمان با مهاجرت سایر طوایف‌ آریایی به فلات ایران،در مناطق از کشورهای امروزی ایران،عراق،ترکیه، سوریه،آذربایجان و ارمنستان جای گرفتند. »ادامه
+ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶