مقالات
عبدالله متولی
دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1393
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۶
قباد منصوربخت، مدرس سعیدی
مجله تاریخ اسلام و ایران، شماره 112، تابستان 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۴
سونیا میرزایی
فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 20، تابستان 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۲
حسینعلی یوسف زاده
فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 70، زمستان 1392
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۵
دکتر احسان اشراقی، نصرت خاتون علوی
فصلنامه شیعه شناسی، شماره 47، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۵
قاسم زائری، شمسی فاطمی
فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 95، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۲
حمیده شهیدی
فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 95، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۱
نصرالله پو رمحمدی املشی، بابک زیلاب پور
فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 95، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۴
شعله صالحی
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره 3، پاییز 1393
هدف این بررسی شناخت تاریخچه مصرف تریاک در ایران است که برای تحقق آن از روش تاریخی- تحلیلی استفاده شده است.  »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۲
تقی آزاد ارمکی، علی جنادله
مجله جامعه شناسی ایران، شماره 46، پاییز 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۹