دکتر مسعود کثیری

مسئولیت: همکار قطب
رتبه علمی: استادیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
اخبارارسالی

انتشارات قطب علمی، رساله آتشک، چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

 
اطلاعات تماس
همراه: 09133720301
ایمیل: masoodkasiri@gmail.com
مطالب