دکتر مسعود کثیری

مسئولیت: همکار قطب
رتبه علمی: استادیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
انتشارات قطب علمی، رساله آتشک
رساله آتشک، تالیف عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی به کوشش دکتر مسعود کثیری، زهرا حسین هاشمی و فاطمه علیان تصحیح ومنتشر شد... »ادامه
+ چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۹
اطلاعات تماس
همراه: 09133720301
ایمیل: masoodkasiri@gmail.com
مطالب