تشیع قراقویونلوها (۷۸۰-۸۷۲ هـ .ق)
 تشیع قراقویونلوها (780-872 هـ .ق)
محققان گوناگون قراقویونلوها را شیعه امامی، شیعیان غالی و تندرو و برخی دیگر ازاهل تسنن دانسته اند. با بررسی ملاکهای و معیار های شیعه بودن و تطبیق آنها بر قراقویونلوها می توان تشیع قراقویونلوها را اثبات نمود...
 تشیع قراقویونلوها (780-872 هـ .ق)
فرستنده: دکتر اصغر منتظرالقائم
نگارنده: سید مسعود شاهمرادی، اصغر منتظرالقائم
نگارش: اردیبهشت ۱۳۹۳
محققان گوناگون قراقویونلوها را شیعه امامی، شیعیان غالی و تندرو و برخی دیگر ازاهل تسنن دانسته اند. با بررسی ملاکهای و معیار های شیعه بودن و تطبیق آنها بر قراقویونلوها می توان تشیع قراقویونلوها را اثبات نمود اما در عین حال باید قراقویونلوها را واجد نوعی از تشیع بنام تشیع طریقتی یا تشیع صوفیانه دانست که از طریق فرآیند شیعه شدن مذهب اهل سنت ایجاد شده است و از طریق جریان های صوفیانه راه خود را پیموده و به هیچ یک از فرق متداول تشیع وابسته نبوده است. پژوهش حاضر درصدد اثبات تشیع قراقویونلوها و تعیین نوع تشیع آنها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای است.
+ یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: