دکتر محمد علی رنجبر

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه شیراز
اطلاعات تماس
ایمیل: ranjbar@shirazu.ac.ir
مطالب