کاربست رویکرد تفسیری در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی: مؤلفه های نظری و روش شناسی

کاربست رویکرد تفسیری در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی: مؤلفه های نظری و روش شناسی
کاربست رویکرد تفسیری در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی: مؤلفه های نظری و روش شناسی نشستی «کاربست رویکرد تفسیری در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی: مؤلفه های نظری و روش شناسی» روز شنبه 19 مهر ماه از ساعت 17 تا 19 با حضور دکتر زهیر صیامیان گرجی در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار خواهد شد.
نشستی «کاربست رویکرد تفسیری در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی: مؤلفه های نظری و روش شناسی» روز شنبه 19 مهر ماه از ساعت 17 تا 19 با حضور دکتر زهیر صیامیان گرجی در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار خواهد شد. به همت گروه روش شناسی و تاریخ نگاری، نشستی با عنوان «کاربست رویکرد تفسیری در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی: مؤلفه های نظری و روش شناسی» روز شنبه 19 مهر ماه از ساعت 17 تا 19 با حضور دکتر زهیر صیامیان گرجی در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار خواهد شد. امروزه در حوزه علوم انسانی، رویکردهای مختلفی در بررسی علمی موضوعات جامعه انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. رویکرد تفسیری یکی از این نظرگاه هاست که هدف از مطالعه موضوعات جامعه انسانی را فهم معنای آنها می داند. در حوزه دانش تاریخ نیز استفاده از این رویکردهای تفسیری، در بررسی واقعیت های جامعه انسانی در گذشته، اشکال متفاوتی از معرفت به واقعیت گذشته را ممکن ساخته است. در این رویکرد روندی که محقق تاریخ پژوه به بازسازی گذشته می پردازد، ذیل فرایند تفسیر و مؤلفه های وابسته به آن صورت می گیرد. متأثر از مولفه های فرایند تفسیر، جایگاه آثار باقی مانده از گذشته در روند بازسازی رویدادهای گذشته و نیز شیوه قرائت آنها تغییر می کند. از این منظر واقعیت گذشته به مثابه امری عینی قابل بازیابی نیست بلکه معنایی که از واقعیت گذشته توسط کنشگران تاریخی درک می شود قابل تفسیر می گردد. اینکه این معنا چگونه قابل بازسازی است و روند تفسیر آن به نحوی که بتواند شناختی معتبر و موجه را از معنای واقعیت گذشته برای ما ممکن سازد موضوع این نشست است. در این نشست، برای فهم مناسب از مؤلفه های رویکرد تفسیری به مثابه راهبردی روش شناسانه و چگونگی کاربست آن در بازسازی معنای واقعیت گذشته بر نمونه متونی از قرون نخستین اسلامی به خصوص آثار مسعودی تأکید خواهد شد.
+ شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: