دکتر ناصر جدیدی

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
اطلاعات تماس
ایمیل: n-jadidi@iaun.ac.ir
مطالب