دکتر حمید حاجیان پور

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه شیراز
اطلاعات تماس
ایمیل: hhajianpour@yahoo.com
مطالب