آموزش های نظری در عصر صفوی
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
تغییر،از ضرورت‌های حیات بشری؛و تعلیم و تربیت تنها وسیلهء نیل به آن است.تحول و تغییر از شاخصه‌های جامعهء ایران عصر صفوی بود.این که دولتمردان آن عصر برای نیل به مقاصد سیاسی، مذهبی و اقتصادی جامعه را از طریق چه مؤسسات و با چه آموزش‌هایی جهت‌دهی و مدیریت می‌کردند، پرسشی درخور توجه است.دستاورد این تحقیق با بهره‌گیری از روش تحقیق تاریخی،این است که‌ پادشاهان صفوی در بعد آموزش‌های نظری از کلیهء مؤسسات سنتی و جدید،اعم از مساجد،خانقاه‌ها، مدارس،قهوه‌خانه‌ها و غیره با محتوایی متناسب با جهت‌گیری مذهبی استفاده می‌کرده‌اند
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: