زندگانی دو سردار نامی صفویان
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
شیخ جنید و شیخ حیدر چندین بار به گرجستان حمله کردند و جان خود را در این راه از دست دادند.هدف آنان در این حملات بسط اسلام در گرجستان بود.شاه اسماعیل اول از اوایل سلطنت خود به همین کار مبادرت کرد و پس از او شاه طهماسب اول و شاه عباس‌ اول بارها به گرجستان حمله کردند و به قتل و غارت آنجا پرداختند. مهمترین نتیجه حملات آنان به گرجستان مهاجرت اجباری تعداد کثیری از گرجیها به‌ ایران بوده است.برخی از مهاجران مذهب شیعه را به عنوان دین خود انتخاب کردند و پس‌ از مدتها در دستگاه سلطنت صفویه صاحب اقتدار وسیعی شدند. شاه عباس اول به منظور تضعیف نقش و قدرت قزلباشها،نیروی سومی در کشور تشکیل داد که قفقازیها و گرجیها در رأس آن قرار داشتند.گرجیها به سرعت به مشاغل‌ بالای حکومتی دست پیدا کردند.الله وردی خان و پسر او امامقلی خان که جزیره هرمز را فتح کرده بودند،ازمعروفترین افراد این گروه محسوب می‌شدند.تحقیق حاضر پژوهشی‌ است درباره زندگانی و نقش سیاسی و نظامی این دو سردار نامی تاریخ ایران در دوره‌ صفویه
noormags.ir
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: