نگاهی به اوضاع شعری دربار صفوی؛ نقدی بر نظریه ی خروج شعر از دربار
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
ادب و فرهنگ از آغاز عهد صفوی تا پایان آن عهد، تحولات چشم‌گیری داشت که در دوران حکومت "شاه‌عباس"، به اوج خود رسید. با رسمیت یافتن ایدئولوژی شیعی، صفویان راه نفوذ خود را در طبقات مختلف مردم یافتند و درنتیجه ادبیات، رنگ خاصی به خود گرفت. پیروی و تأثیرپذیری از شاهان تیموری، باعث شد تا شاعران، چون دوره‌های گذشته، تحت حمایت دربار باقی بمانند اما نه به عنوان ابزاری تبلیغی و تزئینی. شعر از یک سو در میان مردم عادی رواج یافت و از دیگر سو، از دربار صفوی خارج نشد و به دلیل داشتن جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و مذهبی، رنگ تملق‌گونه خود را از دست داد. در این پژوهش به حضور شاعران و محتوای شعر آنان در دربار صفوی پرداخته‌شده‌است.
noormags.ir
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: