ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻞ ﺑﻬﺎرﻟﻮ در ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺼﺮ ﻗﺮاﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و ﺻﻔﻮﯾﻪ (۷۸۰- ۱۱۳۵ ﻫـ.ق)
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
یکی از اﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ در ﻏﺮب اﯾﺮان و ﻫﻤﺪان ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮﯾﺪﯾﺪﻧﺪ اﯾﻞ اﯾﻮا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻬﺎر ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎرﻟﻮ ﻣﻌـﺮوف ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ. رﺋـﯿﺲ اﯾـﻞ ﺑﻬـﺎرﻟﻮ در زﻣـﺎن ﺟﻬﺎﻧﺸـﺎه، اﻣﯿـﺮ ﻋﻠﯿﺸﮑﺮﺑﯿﮏ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑـﺮ ﻗﻠﻤـﺮوی ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺪان اﻃﻼق ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻞ ﺑﻬﺎرﻟﻮ در ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺼﺮ ﻗﺮاﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و ﺻﻔﻮﯾﻪ در ﻗﺮون ﻧﻬﻢ، دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ در راﺳـﺘﺎی درک ﺑﻬﺘـﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻼت در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾـﻞ ﺑﻬـﺎرﻟﻮ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ در ﺗﺤـﻮﻻت ﻋﺼـﺮ ﻗﺮاﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و ﻧﻘﺶ درﺟﻪ دوم در ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ است.
noormags.ir
+ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: