عالمان امامی و مبنای رفتار سیاسی آنان در دوره ی صفوی
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
شکل گیری دولت صفوی و تعامل عالمان شیعه با دولت مذکور به دلیل دسترسی به منابع اندک، با تفسیرهای مختلفی روبه رو شده است. در نوشتار حاضر با تکیه بر منابعی مغفول در تحقیقات تاریخی و برخی شواهد تازه یاب، نشان داده می شود که جریان رسمی حاکم بر مراکز شیعه که چهره برجسته آن ها محقق کرکی است، از همان اوان ظهور صفویه به پشتیبانی از صفویه پرداخته و ابراهیم قطیفی که نظراتی مخالف کرکی ابراز کرده، نماینده جریان حاشیه ای سنت فقهی شیعه بوده است. همچنین نشان داده می شود که عالمان امامی براساس همان مبانی متداول در سنت شیعی پیش از صفویه، به تعامل و همکاری با صفویه پرداخته اند
noormags.ir
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: