توصیف فضا و محتوای آداب غذایی دوره صفوی؛ (جهت بهره برداری در مجموعه های نمایشی)
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
سرزمین ایران بــه دلیــل برخورداری از مواهب طبیعی و انــواع تولیدات دامی و کشاورزی، دارای تنوع غذایی فراوان است . از ایــن رهگــذر، در دوره صــفوی نیــز سیاحان بسیاری که به ایران سفر میکردند، توجهی ویژه به مسائل اجتمـاعی مـردم و خوراک و تغذیه آنان داشتند. توصیه های مذهبی دیـن اسـلام ، بسـیاری از رفتارهـای تغذیه ای مردم را در دوره صفوی شکل داده و تنظیمات معینی را در این مـورد وضـع کرده بود. از سوی دیگر، ارزش های حاکم بر جامعـه و رعایـت و حفـظ سـنت هـای دیرینه ، غذا خوردن را به عنوان یک رخداد اجتماعی دراین دوره مطرح کـرده اسـت . آداب تغذیه ، مهمان نوازی و مردم داری، کیفیت خوراک، ظروف غذا و مشاغل مـرتبط با صنعت غذایی، از این منظر قابل بررسی و کنکاش است . مقاله حاضر به توصیف و شرح وضعیت خوراک و تغذیه مردم در دوره صفوی جهت استفاده در مجموعه هـای نمایشی پرداخته است . به این منظور، سفرنامه های این دوره مـورد مطالعـه و بررسـی قرار گرفته و به روش توصیفی - تحلیلی، آداب غذایی مـردم در دوره صـفوی ارائـه شده است .
noormags.ir
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: