کارکرد سیاسی اجتماعی و فرهنگی کیاییان درگیلان» (با رویکرد بر مناسبات آنان با صفویه)
کتابِ «کارکرد سیاسی اجتماعی و فرهنگی کیاییان درگیلان» (با رویکرد بر مناسبات آنان با صفویه) اثر تحقیقی دکتر عباس پناهی استادیار و عضو هیات علمی گروه پژوهشی گیلان شناسی است که توسط انتشارات دانشگاه گیلان در خرداد 1393منتشرشده است. این کتاب به نقش و کارکرد حکومت های محلی گیلان از سده ی هشتم تا دهم ه.ق و همچنین تاثیر کیاییان درترویج تشیع در سرزمین گیلان،نقش آنان در تشکیل حکومت صفویه و تعمیم مذهب تشیع امامی درایران ومناسبات آنان با حکومت صفویه و همچنین اوضاع فرهنگی و اجتماعی گیلان از سده های هشتم تا یازدهم ه.ق می پردازد. بخش مهمی از کتاب روابط حکومت های محلی گیلان با صفویان اختصاص دارد. در این بخش نگارنده با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخ محلی به دلایل ععل روابط صفویان از دوره شیوخ صفوی تا سقوط حکومت های محلی گیلان توسط صفویان می پردازد. به نظر می رسد صفویان بسیاری از مبانی فکری و نظری خود را در دوران اقامت اسماعیل میرزا در لاهیجان از آنان عاریت گرفته باشند.پژوهش حاضر با اتکا بر اسناد و مدارک حاضر در پی اثبات فرضیه یاد شده است.
کتاب حاضر نخستین اثر تحقیقی است که بحث جامعی درباره این دوره از تحولات تاریخی گیلان دارد.
کتاب درشش فصل سازماندهی و تنظیم شده است:
فصل اول: نگاهی به مآخذ اصلی این دوره؛
فصل دوم: جغرافیای طبیعی، انسانی وتاریخی گیلان؛
فصل سوم: تاریخ تحولات سیاسی عصر کیاییان و روابط آنها با حکومت صفویه؛
فصل چهارم: مذهب و تصوف در عصر کیاییان؛
فصل پنجم: شخصیت‌ها و مشاهیر گیلان عصر آل کیا وصفوی؛
فصل ششم: آثار و بناهای برجای مانده از دوره کیاییان و عصرصفوی و درپایان توضیحات مفصل و مآخذ مورد استفاده کتاب قار داده شده است. در مجموع کتاب برای علاقه مندان به مطالعه عصر صفوی به ویژه تحولات گیلان دراین عصر »اخذ مهمی به شمار می رود.
+ دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: